Фахові перспективи

Сучасне суспільство вже неможливо уявити без використання інформаційних технологій та комп’ютерної техніки в будь-якій із галузей людської діяльності. Професійна діяльність випускників спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі» може бути пов’язана як з економічною сферою, так і ІТ-сферою. Адже, навчання за даним напрямом передбачає оволодіння сучасними комп’ютерними інформаційними технологіями, навиками проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач.

В ІТ-галузі багато різних професій, серед яких випускник факультету управління фінансами та бізнесу зі спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» може обрати ту, що пов’язана з:

Розробкою програмного забезпечення, інформаційних послуг, програмно-апаратних рішень для прикладних задач (програміст (Developer), тестувальник програмного забезпечення (Quality Assurance engineer), менеджер програмних проектів (Project Manager), керівник групи програмістів (Team leader), бізнес-аналітик, аналітик управління аналізу даних та інформаційних систем тощо).

Експлуатацією програмного забезпечення (фахівець із супроводу програмних систем, фахівець з інформаційних технологій, адміністратор мереж ЕОМ, адміністратор баз даних, менеджер інформаційних ресурсів, фахівець з інформаційних систем та систем прийняття рішень тощо).

Організацією роботи служб, що забезпечують інформатизацію підприємства (ІТ-директор, менеджер з інформатизації, системний аналітик, фахівець з розробки та впровадження нових ІТ-сервісів, фахівець з продажу/постачання інформаційних послуг тощо).

Крім того, отримані теоретичні знання і практична підготовка з навчальних дисциплін спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» економічного напрямку сприяють підготовці фахівців-управлінців, працівників банківських, страхових та кредитних установ, економістів-аналітиків – тобто особистостей, що приймають рішення на основі всебічного аналізу та прогнозування фінансових та соціальних процесів, визначають стратегії діяльності фірм, здійснюють прогностичні дослідження на замовлення державних установ та організацій, працюють в інформаційно-аналітичних відділах державних і комерційних банків, інвестиційних компаній і акціонерних товариств.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати:

– у фірмах, що займаються розробкою, впровадженням і супроводом програмного забезпечення;

– в організаціях і на підприємствах, що для забезпечення своєї діяльності використовують обчислювальну техніку;

– в науково-дослідних центрах, провідних вищих навчальних закладах і наукових установах.

Концепція підготовки фахівців у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу за спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі» ґрунтується на тісній взаємодії вищої освіти із сучасним ринком праці, мотивації до постійного саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Для придбання студентами навичок практичної роботи з програмування, управління базами даних, створення динамічних web-сторінок і т.п. заняття проводяться у комп’ютерних лабораторіях факультету управління фінансами та бізнесу. Достатня кількість сучасної комп’ютерної техніки в яких забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться на провідних фірмах-розробниках програмного забезпечення та IT-підприємствах м. Львова.